Καταγραφή Φυσικής Δραστηριότητας

Η καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας και της καθημερινής ζωής έχει πολλές εφαρμογές στον τομέα παρακολούθησης της υγείας. Η πιο προφανής οφείλεται στη συσχέτιση που υπάρχει μεταξή φυσικής δραστηριότητας και της καλής φυσικής κατάστασης.Η αδράνεια και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας έχουν υψηλή συσχέτιση με τη θνησιμότητα. Πολλές από τις ιατρικές παρεμβάσεις στη σημερινή εποχή έχουν να κάνουν με την αύξηση της

Άλλα οφέλη σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλες συγγενικές ασθένεις. Επίσης η παχυσαρκία και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας αναγνωρίζονται ως βασικοί παράμετροι στην μελλοντική εξέλιξη της υγείας ενός ατόμου.