fbpx

ISO SERINTH 2021 min

 

Πολιτική Ποιότητας

Στην εταιρεία μας, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:

 • Ικανοποίηση των πελατών από τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες
 • συμφωνία με τις νόρμες ασφάλειας και αξιοπιστίας
 • μείωση του κόστους και βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001/2015, ISO 13485/2016 και Υ.Α. 1348/2004. Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία της εταιρείας μας.

Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια της ετήσιας Ανασκόπησης από την Διοίκηση.

Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας  του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί στόχο και βασική μας δέσμευση.

Βασισμένοι στην εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματισμό και αυξημένες δυνατότητες των στελεχών της επιχείρησης, αλλά και στην έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης για υποστήριξη των πελατών της ως προς την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που παρουσιάζονται και των δικών τους δυνατοτήτων για μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης, η εταιρεία SERINTH ΕΠΕ προσβλέπει:

 • στην συστηματική ικανοποίηση όλων της των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • στη διατηρησιμότητα αλλά και αύξηση του πελατολογίου της,
 • στην περαιτέρω ενίσχυση του καλού της ονόματος στην αγορά
 • και τέλος σε μια σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς της

Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης Ποιότητας, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της SERINTH ΕΠΕ, έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Η Διοίκηση της Serinth

 

 

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ιατρικών προϊόντων & υπηρεσιών. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

Στόχοι μας είναι:

 • Ορθολογική χρήση υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων και έλεγχο και μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από την γενική λειτουργία της εταιρείας
 • Ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων , αύξηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού και των μέσων ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πιθανή μελλοντική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Έλεγχο θορύβου που παράγεται από τον εξοπλισμό και τα μέσα.
 • Έλεγχο του κινδύνου πυρκαγιάς
 • Χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας όπου είναι εφικτό.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία SERINTH ΕΠΕ:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001/2015, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές της επιχείρησης . Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται , συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων , αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
 • Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
 • Καθιερώνει περιβαλλοντικούς στόχους , η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση μας με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Η Διοίκηση της Serinth

 

 

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας Στην Εργασία

Με την παρούσα δήλωση πολιτικής , η SERINTH ΕΠΕ, εκφράζει την δέσμευση και την προθυμία της να παρέχει και να διασφαλίζει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, στο προσωπικό της και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από τις δραστηριότητες της στον τομέα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.»

Επίσης, πρόθεση της Διεύθυνσης της εταιρείας είναι να στηρίζει και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, για την πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων, την ανίχνευση και άμεση εξάλειψη των επικίνδυνων καταστάσεων που δημιουργούνται , τη μείωση των ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους τόπους εργασίας και ταυτόχρονα να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες Νόμους για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων.

Για να επιτύχει τους πιο πάνω στόχους της , η εταιρεία εγκατέστησε και εφαρμόζει Σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 45001/2018, μέσω του οποίου :

 • Συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
 • Διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για τη Διαχείριση Υ&Α –συμπεριλαμβανομένου του έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού
 • Αναγνωρίζει ότι οι βελτιώσεις σε ζητήματα Υ&Α προκύπτουν από τη συνεργασία και την επικοινωνία της Διοίκησης και του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα , οπότε και ενθαρρύνεται με κάθε τρόπο η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των συνθηκών Υ&Α και,
 • Θέτει στόχους αποτελεσματικότητας του συστήματος Υ&Α στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης , οι οποίοι ανασκοπούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και αναθεωρούνται όταν αυτό απαιτείται.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλου του προσωπικού και των υπεργολάβων, γι’ αυτό προτρέπονται όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι και συνεργάτες-υπεργολάβοι να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται με την Διοίκηση και τους υπεύθυνους για την επίτευξη υγιεινού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς επίσης να φροντίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους που είναι στο ίδιο περιβάλλον εργασίας.

Η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της επίδοσης της εταιρείας σε ότι αφορά την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Διοίκηση της Serinth